Zaginięcie dziennika budowy

Zaginięcie dziennika budowy

Dodano: 3.11.2017 r.

Dziennik budowy jest kluczowym dokumentem w ramach dokumentacji budowy. Stanowi on urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń zachodzących w toku wykonywania robót. Jest on konieczny do tego, aby organ nadzoru budowlanego mógł dopuścić obiekt do użytkowania. W tej sytuacji zaginięcie dziennika budowy w trakcie budowy ma poważne konsekwencje.

W sytuacji zaginięcia dziennika budowy w trakcie budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy. Organ nadzoru budowlanego ma wówczas obowiązek sprawdzić prawidłowość wykonywanych robót budowlanych, przeprowadzając postępowanie dowodowe na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Celem tego postępowania jest udokumentowanie zdarzeń, które powinny być wpisane w brakującym dzienniku budowy.W szczególności dowodem w ramach tego postępowania mogą być dokumenty (np. notatki ze spotkań na budowie), zeznania świadków (np. kierownika budowy, inwestora, pracownikow budowlanych), dokumentacja fotograficzna, opinie biegłych oraz oględziny. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustawy Prawo budowlane nie przewidują szczególnego trybu postępowania w przypadku utraty dziennika budowy, w związku z czym dokument taki nie podlega odtworzeniu. W konsekwencji przeprowadza się jedynie postępowanie dowodowe w celu sprawdzenia, czy budowa pomimo braku dziennika budowy prowadzona była zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej.

Przepisy nie przewidują żadnej odpowiedzialności za zagubienie dziennika budowy. Jedankże zgodnie z ustawą Prawo budowlane przystąpienie do budowy lub prowadzenie robót budowlanych bez dziennika budowy jest zagrożone grzywną.

Ponadto jeżeli w razie zagubienia dziennika budowy roboty budowlane nie zostały zakończone, organ administracji architektoniczno-budowlanej na niezrealizowaną część inwestycji powinien wydać inwestorowi kolejny tom dziennika budowy. Natomiast jeżeli roboty budowlane zostały już zakończone, inwestorowi nie wydaje się kolejnego tomu dziennika budowy. Do uzyskania zgody na przystąpienie do użytkowania takiej inwestycji konieczne będzie wcześniejsze przeprowadzenie postępowania dowodowego w związku z zagubieniem dziennika budowy. W takiej sytuacji inwestor zawiadamiający o zakończeniu budowy bądź składający wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie dołącza do składanej dokumentacji oryginału dziennika budowy. Podstawowym dokumentem będzie wówczas oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.