Specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Sporządzamy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Są to dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, będące podstawą do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego