Idą zmiany w warunkach zabudowy – inwestorze śpiesz się z budową

Idą zmiany w warunkach zabudowy – inwestorze śpiesz się z budową

Dodano: 20.01.2018 r.

W 2017 r Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który przewiduje zaostrzone warunki wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ), czyli tzw. wuzetek. Zmiany dotkną inwestorów, którzy planują budować na działkach, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w takiej bowiem sytuacji przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ).

Obecne przepisy
Obecnie decyzję WZ uzyskamy, jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Obecnie pojęcie „działka sąsiednia” nie jest rozumiane jako działka, która sąsiaduje bezpośrednio z działką, na której ma być zrealizowana budowa. Zatem nie musi to być działka, która ma z sąsiadem wspólną granicę.Może to być działka położona dużo dalej. Nie jest tutaj wymagana bezpośrednia styczność z działką już zabudowaną – warunkiem jest dostępność z tej samej drogi publicznej.

Przepisy po zmianach
Po zmianach decyzję WZ można będzie uzyskać, gdy działka budowlana posiada wspólną, nie krótszą niż 4 metry, granicę z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż budynek pomocniczy, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej bezpośrednio albo przez drogę wewnętrzną. Oznacza to, że działka, na której planowana jest budowa będzie musiała bezpośrednio graniczyć (mieć wspólną granicę) z inną zabudowaną działką (nie pośrednio – jak dotychczas). Właściciele działek graniczących z innymi działkami jeszcze niezabudowanymi albo z działkami zabudowanymi jedynie pośrednio, nie uzyskają decyzji WZ. To samo dotyczy właścicieli działek graniczących z lasami, parkami, nieużytkami czy drogami publicznymi. Jeżeli co najmniej jeden bok naszej działki o długości co najmniej 4 metrów nie graniczy bezpośrednio z zabudowaną już działką, to nie będziemy mogli się na niej budować.
Powyższa zmiana jest o tyle ważna, że znaczna część terenów w Polsce nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i w celu realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie decyzji WZ. Projektowane zmiany mogą spowodować, że część inwestorów nie będzie mogła budować na posiadanych przez siebie działkach.

Konsekwencje zmian
Projektowane zmiany będą oznaczać, iż o decyzję WZ będzie dużo trudniej. Ponadto, budowa w szczerym polu nie będzie możliwa.

Co z decyzjami WZ już wydanymi?
Kolejnym ważnym nowum wśród projektowanych zmian jest wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym decyzja WZ wygasa z upływem 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Zatem, decyzje o warunkach zabudowy mają być ważne tylko przez dwa lata (teraz są bezterminowe). Dotyczyłoby to także decyzji WZ wydanych przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji. Tyle że wtedy bieg 2-letniego terminu do utraty ważności tych decyzji rozpoczynałby się z dniem wejścia w życie nowelizacji.
Trzeba więc będzie pamiętać, żeby jeszcze w trakcie obowiązywania decyzji WZ zdążyć z wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenie na budowę lub zgłosić roboty budowlane albo zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Inwestor, który dysponuje już wydaną decyzją WZ musi się spieszyć z budową. Powyższa zmiana będzie oznaczać poważne utrudnienia dla inwestorów realizujących większe inwestycje, wykonywane etapowo na przestrzeni wielu lat.
W konsekwencji inwestorzy, którzy planują budować na podstawie już wydanych decyzji WZ powinni się pośpieszyć z budową,