Kosztorysy budowlane Kraków

Kosztorysy budowlane Kraków

Chcesz zlecić opracowanie kosztorysu budowlanego w  Krakowie? kosztorysy budowlane Kraków

 

Jeżeli mieszkasz lub prowadzisz firmę w Krakowie lub okolicach i chciałbyś zlecić sporządzenie kosztorysu budowlanego, to świetnie trafiłeś. Nasze biuro kosztorysowe działa w największych miastach Polski – także u Ciebie. Nasze kosztorysy uwzględniają najnowsze cenniki Sekocenbud, czynniki cenotwórcze (R, M,S,Kp,Z,Kz) oraz ceny dostawców i producentów.

 

Dla kogo pracujemy? Kosztorysy budowlane Kraków

Przyjmujemy zlecenia od inwestorów (klientów indywidualnych i firm), biur projektowych, firm budowlanych oraz instytucji państwowych i samorządowych z całego kraju. Wykonaliśmy już ponad trzy tysiące kosztorysów, w tym najwięcej dla firm budowlanych oraz biur projektowych (kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kosztorysowaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, biurowców, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów zabytkowych. Zobacz NASZE REALIZACJE.

Dużą część wykonanych przez nas prac stanowią także kosztorysy dla klientów indywidualnych: kosztorysy dla banków oraz kosztorysy pod odszkodowania.

Jakie kosztorysy wykonujemy?

kosztorysy budowlane kraków

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne oraz powykonawcze. Sporządzamy także kosztorysy dla banków  (dla klientów biorących kredyt na budowę domu) oraz kosztorysy pod odszkodowania (dla klientów starających się o odszkodowanie od ubezpieczyciela).

Kosztorysy budowlane Kraków

Wykonujemy wszystkie rodzaje kosztorysów we wszystkich branżach, tj. budowlanej, instalacyjnej, drogowej i mostowej.  Kosztorys jest zestawieniem wydatków, jakie czekają przyszłego inwestora.

Kosztorys inwestorski jest dokumentem, który sporządza inwestor. Jego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów określonych robót budowlanych lub obiektu. Jest on podstawą podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców budowlanych.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem, który sporządza wykonawca robót budowlanych. Służy on do przedstawienia oferty cenowej wykonania robót budowlanych.

Kosztorys zamienny to dokument sporządzany przez wykonawcę robót budowlanych. Stanowi podstawę do ustalania zmiany ceny określonej w umowie o roboty budowlane. Jest on wyceną robót zamiennych, które powstają w trakcie realizacji robót budowlanych np. na skutek zmiany technologii.

Kosztorys powykonawczy sporządzany jest po wykonaniu robót budowlanych. Sporządza się go, gdy nie było kosztorysu ofertowego. Czasem się zdarza tak, że  przed wykonaniem robót nie było możliwe opracowanie kosztorysu budowlanego, ponieważ ani inwestor, ani wykonawca budowlany nie wiedzieli dokładnie, jakiego rodzaju prace trzeba będzie wykonać. Dopiero po wykonaniu robót można podsumować rzeczywiste koszty wykonanych robót. Kwota, jaka wynika z kosztorysu powykonawczego jest ceną, jaką otrzyma wykonawca budowlany.

Co zawiera kosztorys inwestorski?

Zgodnie z prawem kosztorys inwestorski obejmuje:

1. Stronę tytułową zawierającą:

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b) nazwę i adres zamawiającego,

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a tak że ich podpisy,

e) wartość kosztorysową robót,

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

2) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

3) Przedmiar robót;

4) Kalkulację uproszczoną;

5) Tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

6) Załączniki:

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

Kosztorysy budowlane wykonujemy na podstawie dostarczonych projektów budowlanych, przedmiarów wykonanych przez Zleceniodawcę lub na podstawie obmiarów zrobionych bezpośrednio na budowie.

kosztorysy budowlane Kraków cennik

Cena kosztorysu ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależy od wielu czynników m.in. od rodzaju przekazanych dokumentów, skali inwestycji i terminu wykonania.

Przedmiar robót budowlanych Kraków

Wykonujemy także przedmiary robót budowlanych w Krakowie i okolicach na podstawie dokumentacji lub pomiarów. Nie odkryjemy Ameryki stwierdzeniem, że przedmiar robót jest najważniejszym dokumentem w procesie inwestycyjnym. Waga przedmiaru robót przejawia się m.in. w tym, że zasady jego opracowania (jako jednego ze składników dokumentacji projektowej) zostały szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Ale Co to jest przedmiar robót? Przedmiar robót budowlanych jest zestawieniem określającym rodzaj, sposób realizacji oraz ilość robót danej inwestycji. Charakterystyczne  jest przy tym to, że przedmiar opracowuje się przed realizacją zadania inwestycyjnego. Przedmiar stanowi pierwszy etap kosztorysowania. Przedmiar robót jest ważny zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy budowlanego. Dla inwestora jest podstawą do oszacowania kosztu inwestycji. Dla oferenta natomiast jest niezbędny dla sporządzenia oferty przetargowej. W praktyce realizacji zadań inwestycyjnych ogromne znaczenie ma rzetelność przedmiaru. Przedmiar nierzetelny, zawierający braki może mieć daleko idące konsekwencje dla oferentów. Sporządzenie oferty na podstawie błędnego przedmiaru rodzi bowiem ryzyko niedoszacowania wartości inwestycji. A niedoszacowanie wartości robót  może Cię słono kosztować. Zatem jeżeli potrzebujesz eksperta do wykonania przedmiaru w Krakowie, to zapraszamy do kontaktu. Cena za wykonanie przedmiaru robót ustalana jest indywidualnie.

W jakim programie pracujemy? Kosztorysy budowlane Kraków

Kosztorysy budowlane sporządzamy w nowoczesnym programie kosztorysowym BIMestiMate. Program ten jest następcą Zuzi i oferuje przedmiarowanie, kosztorysowanie i harmonogramowanie realizowane zarówno w sposób tradycyjny jak i w technologii BIM.

 

Szukasz kosztorysanta w Krakowie? Sporządzimy dla Ciebie rzetelny i profesjonalny kosztorys budowlany.

 

Więcej o kosztorysach inwestorskich w Krakowie przeczytasz tutaj.

Tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) znajdziesz tutaj.

Biuro kosztorysowe Kraków, Warszawa, Katowice.