KOSZTORYS INWESTORSKI KRAKÓW

KOSZTORYS INWESTORSKI KRAKÓW

kosztorys inwestorski kraków

Jesteś inwestorem z Krakowa i potrzebujesz kosztorysu inwestorskiego? kosztorys inwestorski Kraków

 

Jeżeli jesteś inwestorem, biurem projektowym lub deweloperem z Krakowa lub okolic i szukasz biura kosztorysowego do opracowania kosztorysu inwestorskiego, to dobrze trafiłeś. QS Inżynieria, to biuro kosztorysowe z Krakowa z wieloletnim doświadczeniem w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich. Zobacz NASZE REALIZACJE.

Co to jest kosztorys inwestorski? Kosztorys inwestorski Kraków

Kosztorys inwestorki jest przygotowywany przez zamawiającego (inwestora), bądź zlecany przez niego jednostce specjalizującej się w tego typu opracowaniach (najczęściej jednostce opracowującej dokumentację projektową). Kosztorys ten służy do ustalania szacunkowego kosztu wykonania robót (średniej wartości robót). Ustala najbardziej prawdopodobny średni koszt, z jakim musi się liczyć inwestor, zlecając realizację robót.

W procedurze bezprzetargowej kosztorys inwestorski ułatwi przeprowadzenie negocjacji cenowych. Natomiast w procedurze przetargowej, ułatwia ocenę propozycji cenowych oferentów uczestniczących w przetargu oraz stanowi ważne kryterium wyboru najlepszej oferty. Powinien być gotowy przed rozpoczęciem negocjacji i przed ogłoszeniem przetargu.

Pierwszym elementem kalkulacji inwestorskiej jest przedmiar robót, który w układzie kosztorysowym, jest później przekazywany każdemu wykonawcy przystępującemu do przetargu lub negocjacji. Taki przedmiar robót stanowi jednocześnie bazę kalkulacyjną wszystkich kosztów – kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu wykonawczego.

Zleć nam opracowanie kosztorysu inwestorskiego w Krakowie

kosztorys inwestorski kraków

Kosztorys inwestorski nie jest dokumentem przedkładanym drugiej stronie. Niezależnie od trybu zlecenia robót, jest źródłem informacji dla inwestora o przybliżonym, realnym poziomie ofert cenowych wykonawców. Ułatwia ocenę proponowanych przez wykonawców cen. Nie stanowi podstawy do ustalenia wynagrodzenia.

Kosztorys inwestorski stanowi dla inwestora podstawę wystąpienia do banku lub innej instytucji finansowej o kredyt bankowy, pożyczkę lub dotację na wykonane robót.

Inwestorze, posiadanie kosztorysu inwestorskiego zapewni bardziej racjonalne wykorzystanie Twoich środków finansowych.

 

Jakie są podstawy do sporządzania kosztorysu inwestorskiego:

  • Dokumentacja projektowa i przedmiar robót,
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • Założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  • Ceny jednostkowe robót

Kosztorys inwestorski a Prawo Zamówień Publicznych. Kosztorys inwestorski Kraków

Wartość zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.

Na podstawie delegacji zawartej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1)      stronę tytułową przedstawiającą nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i podaniem lokalizacji, nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, wartość kosztorysową robót, datę opracowania kosztorysu inwestorskiego;

2)      ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

3)      przedmiar robót;

4)      kalkulację uproszczoną; tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

5)      załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski Kraków

Kosztorys inwestorski sporządza się metodą uproszczoną. Polega ona na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez VAT, zgodnie z poniższym wzorem:

Wk =  x Cj

gdzie następujące symbole oznaczają:

Wk to wartość kosztorysowa robot,

L oznacza liczbę jednostek sprzedmiarowanych robot,

Cj to cena jednostkowa roboty podstawowej.

Zapamiętaj! W obecnym stanie prawnym jedyną metodą sporządzania kosztorysu inwestorskiego jest metoda kalkulacji uproszczonej. Metodą szczegółową wykonuje się kalkulacje tylko tych cen jednostkowych, dla których nie można określić cen jednostkowych na podstawie danych rynkowych lub publikacji.

 

Skontaktuj się z nami, a sporządzimy dla Ciebie kosztorys inwestorski w Krakowie.

 

Zlecając nam opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zaoszczędzisz czas, nerwy i pieniądze.

 

Przykłady sporządzonych przez nas kosztorysów inwestorskich znajdziesz tutaj.

Tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) znajdziesz tutaj.

Więcej o kosztorysach budowlanych w Krakowie przeczytasz tutaj.